Onze aanbiedingen:
Botenwacht Nederland B.V.

Botenwacht Nederland B.V
Postbus 524
3700 AM Zeist
Nederland

Tel 088-0117111
Bank: NL71SNSB09822574 49
BTWnr: NL850669315B01
KVKnr: 52928071

info@botenwacht-shop.nl

Veilig betalen
Botenwacht leden 10% korting

Algemene voorwaarden Botenwacht Webwinkel

Artikel 1. Algemeen
1. Op alle aankopen via de Botenwacht Webwinkel gelden altijd deze algemene voorwaarden.
2. De Botenwacht Webwinkel is onderdeel van Botenwacht Nederland BV.
3. Indien er afgeweken wordt van bepalingen in deze Algemene Voorwaarden dan gebeurt dat enkel indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 2. Definities
1. Botenwacht Webwinkel: Het online platform van Botenwacht Nederland BV waarin laatstgenoemde watersport-gerelateerde artikelen te koop aanbiedt. Hierna ook te noemen: Botenwacht.
2. Koper: Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Botenwacht een overeenkomst tot stand bengt. Onder koper wordt alsmede verstaan degene op wiens account artikelen worden gekocht.
3. Account: Profiel van gegevens van de koper onder wiens naam en voor wiens rekening koopovereekomsten op de Botenwacht Webwinkel tot stand worden gebracht.
4. Overeenkomst: Feitelijke bestelling van artikelen via de Botenwacht Webwinkel. De overeenkomst komt tot stand wanneer Botenwacht een bevestiging heeft verzonden. Een overeenkomst die tot stand is gekomen via de Botenwacht Webwinkel is bindend ondanks het ontbreken van een handtekening van de koper of Botenwacht.

Artikel 3. Aanbiedingen en prijzen.
1. De aanbiedingen en prijzen welke worden gecommuniceerd op de Botenwacht Webwinkel en nieuwsbrieven dienen te worden aangemerkt als offertes. Zij binden Botenwacht op geen enkele wijze tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk anders is bepaald. De offerte kan slechts leiden tot een overeenkomst indien aan de voorwaarden in artikel 3.2 is voldaan.
2. Een overeenkomst komt tot stand wanneer Botenwacht een volledig ingevuld online bestelformulier heeft ontvangen en wanneer Botenwacht dit heeft bevestigd middels een verzonden opdrachtbevestiging. Telefonische bestellingen worden niet als overeenkomsten gezien.3. Prijzen vernoemd op de Botenwacht Webwinkel of nieuwsbreven worden gecommuniceerd in euro's en zijn inclusief btw.
4. Prijzen op de Botenwacht Webwinkel kunnen zonder vooraankondiging worden gewijzigd.
5. Botenwacht staat niet garant voor de juistheid van de specificaties. Wij gebruiken de informatie van onze leveranciers. Specificaties kunnen zonder vooraankondiging worden gewijzigd.
6. Indien het redelijk en billijk is om aan te nemen dat er in onze communicatie incorrecte prijzen staan vermeld, dan houden wij ons het recht voor de juiste prijs in rekening te brengen. Koper kan dan de overeenkomst nietig verklaren door dit schriftelijk kenbaar te maken.

Artikel 4. Betalingsverplichting.
1. Uit het aangaan van een overeenkomst vloeit een betalingsverplichting van de koper.
2. Deze betaling dient voor verzending te worden voldaan tenzij dit uitdrukkelijk en schriftelijk vooraf anders is overeengekomen.
3. Bij non-betaling komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Botenwacht heeft moeten maken voor rekening van de koper.
4. Op alle overeenkomsten geldt een eigendomsvoorbehoud welke inhoudt dat artikelen eigendom blijven van Botenwacht tot het moment van volledige betaling, met inbegrip van eventuele rente en kosten.
5. Koper mag de artikelen niet verkopen, verhuren, belasten, vervreemden of uitlenen tot het moment dat het eigendom is overgegaan.

Artikel 5. Leveringen
1. Nadat aan de betalingsverplichting is voldaan ontstaat een leververplichting voor Botenwacht.
2. Botenwacht is vrij in de wijze van verpakking en verpakkingsmateriaal.
3. Botenwacht bepaald door welk bezorgservice de bestellingen worden uitgeleverd.
4. Levertijden zijn altijd indicatief en gelden pas als fataal na dertig dagen. Na 30 dagen heeft de koper het recht om de overeenkomst kostenloos schriftelijk te ontbinden.
5. De door ons opgegeven levertijden gaan in na ontvangt van de betaling door de koper.
6. De koper is verplicht om de producten bij aflevering te controleren op gebreken en indien van toepassing hier direct melding van te maken bij Botenwacht Nederland.
7. Zodra artikelen zijn geleverd gaat het risico betreffende de producten over op de koper.
8. Op de dag van levering dient er iemand aanwezig te zijn op het opgegeven leveradres. Indien dit niet het geval is komen eventuele kosten die gepaard gaan met het opnieuw ter ontvangst aanbieden van de producten voor rekening van de koper.

Artikel 6. Retouren
1. Koper heeft een afkoelingsperiode van 14 dagen waarbinnen de producten retourgestuurd kunnen worden mits in onbeschadigde staat en in originele verpakking.
2. De door de koper gemaakte verzendkosten komen voor rekening van de koper.
3. Botenwacht zal de geretourneerde producten binnen 1 week inspecteren en in geval van beschadiging de herstelkosten of waardevermindering van het product verrekenen met het te crediteren aankoopbedrag.
4. Maatwerk valt buiten het retourrecht.

Artikel 7. Garantiebepalingen
1. Koper dient defecten schriftelijk te melden bij Botenwacht. De artikelen moeten compleet en in onbeschadigde originele verpakking worden verzonden samen met een kopie van de factuur. Verzendkosten zijn voor rekening van de koper. De garantie is beperkt tot fabrieksfouten. Gebreken en schade ten gevolgen van slijtage en oneigenlijk c.q. ondeskundig gebruik door koper of derden zijn uitgesloten van garantie. Botenwacht volgt de garantiebepalingen van haar leveranciers.

Artikel 8. Aansprakelijkheid
1. Naast onze garantieverplichtingen is Botenwacht niet verplicht tot het uitbetalen van schadevergoedingen aan kopers of anderen tenzij er aangetoond kan worden dat er sprake is van ernstige schuld en/of nalatigheid door Botenwacht.2. Botenwacht is niet aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, directe- of indirecte schade, winstderving en stilstandschade, daaronder begrepen gelden schade door koper ontstaan door enige levering of het uitblijven van levering van zaken of door de zaken zelf.
3. Botenwacht kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het onbereikbaarheid van de website www.botenwacht-shop.nl of het niet goed functioneren van bestelmogelijkheden.
4. Botenwacht kan niet aansprakelijk worden gehouden voor foutieve specificatie en of gebruikshandleidingen tenzij ernstige schuld en/of nalatigheid kan worden aangetoond.

Artikel 9. Toepasselijk recht
Op al onze diensten en handelingen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Geschillen van welke aard dan ook zullen indien nodig uiteindelijk beslecht worden door een daartoe bevoegde rechter. Botenwacht Nederland BV staat ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer: 52928071